Реализација припремно-предшколског програма поклапа се са првим разредом по Кембриџ програму, па деца која похађају Предшколски припремни програм уједно постају ђаци прваци у Кембриџ систему.

Програм рада Припремно предшколског програма је специфичан и издваја се од већине програма рада у припремним предшколским групама. Оно што чини специфичност припремно предшколског програма јесте синтеза два јединствена програма рада. Припремно предшколски програм представља продукт студиозне анализе и истраживања са циљем интеграције: Националног програма рада - Модел А припремно предшколског програма и Интернационалног програма - Кембриџ програма.

У такозваном нултом разреду реализују се васпитно-образовне активности из два различита програма. Кембриџ групи предмета припадају Енглески језик, Математика и Примењене науке (science). Групи предмета по Националном програму припадају Српски језик, Свет око нас, Од играчке до рачунара, Ликовна култура, Музичка култура и Физичко васпитање.

Шта ће моје дете доживети у припремно-предшколском програму?

ИКТ за предшколце

У припремно предшколском програму деца се уводе у основе програмирања путем алгоритамских прича, апликација и применом QР кодова у свакодневним активностима.

Усвајање основних принципа програмирања и подржавање развоја алгоритамског мишљења подстиче се кроз уважавање потребе за игром и покретом.

Енглески језик

Деца ће започети процес фонетског учења читања и развити основне компетенције комуникације на енглеском језику. Осим развијања осетљивости за културне разлике, развиће се и способности слушања, разумевања и изражавања на енглеском језику.

Српски језик

Уз овладавање основним компетенцијама читања и писања, деца ће развијати способност формулисања аргумената и подстицати развој критичког мишљења.

Развијање љубави према књижевности подстицаће се кроз анализу књижевних дела и заузимање перспектива јунака причи, дискусије и форуме.

Математика

Деца ће развити спремност да користе нумеричко израчунавање и графичко представљање за решавање свакодневних проблема. Осим стицања знања о употребној функцији и вредности новца, поређењу величина и основним знањима о маси и запремини, деца ће се упознати са геометријским облицима, сабирањем и одузимањем до 30.

Свет око нас и Примењене науке

Свет око нас се реализује билингвално, док се Примењене науке реализују у потпуности на енглеском језику.  Радозналост и критичко схватање науке и технологије, укључујући питања сигурности, заштите као и етичка питања, подстиче се кроз изучавање различитих тема: Ја и моје тело, Моја чула, Живи и неживи свет, Појаве у природи. Деца се подстичу да овладају способношћу и спремношћу да употребе склоп научних знања и методологије за објашњавање света природе.