Посебна пажња усмерена је ка напредовању ученика и ученица.

У школи се примењује мотивационо оцењивање са циљем да се подстакне учење и развије унутрашња мотивација која је основни покретач жеље за сазнавањем. У првом разреду основне школе оцењивање је описно, а од другог до осмог разреда примењује се бројчано оцењивање. Специфичност установе је тестирање постигнућа ученика и ученица које се обавља два пута годишње применом тестова знања. Циљ тестирања је праћење реализације програма и индивидуализација наставног процеса у целини. Такође, Кембриџ интернационални систем испита предвиђа интерну и екстерну проверу знања. То значи да екстерне тестове из математике, природних наука и енглеског језика припремају и оцењују стручњаци из Кембриџовог интернационалног система испита два пута у току основношколског образовања, на крају шестог и деветог разреда по Кембриџ програму. Такође, интерна тестирања за проверу напредовања ученика и ученица, припремљена у нашој установи, почињу од другог разреда основне школе. На тај начин, ученици и ученице, родитељи и наставници и наставнице добијају информације о академском постигнућу и напредовању, што омогућава индивидуализовани приступ у даљем раду. Свако дете добија одговарајућу подршку у даљем савладавању програма.

За праћење напредовање ученика и ученица користе се и самостални радови који се чувају у портфолију тако да родитељи имају прилику да прате напредовање свога детета. Наш тим, састављен од психолошкиња, педагога и педагошкиње, прати ученике и ученице, што подразумева тестирање и процењивање њихове когнитивне, социјалне, емоционалне и моторичке зрелости како би се осигурали оптимални услови за развијање свих потенцијала и пружила одговарајућа подршка.

Родитељи могу да прате напредовање своје деце током школске године и путем писаних извештаја, које добијају на крају класификационих периода, на полугодишту и на крају године. У извештајима се, осим академског напредовања ученика и ученица, родитељи информишу и о свим аспектима развоја, социјализацији, радним навикама, интересовањима и мотивисаности деце за рад.

Истраживање мишљења ученика и ученица спроводи се са циљем унапређења квалитета васпитно-образовног процеса. Због различитих узрасних карактеристике деце у нашој установи, примењују се различите врсте истраживања. За децу из вртића и из млађих разреда основне школе користи се мозаик приступ, док ученици и ученице старијих разреда основне школе и гимназије попуњавају онлајн упитнике чиме додатно увежбавају своје ИКТ вештине, уједно оцењујући квалитет рада наставног особља и установе. Резултати истраживања користе се приликом припреме стратегија и развоја програма образовања и васпитања.