Cambridge Primary

Cambridge Primary представља оквир у коме се код најмлађе деце (узраст од 5 до 11 година) развијају вештине и знања из енглеског језика, математике и природних наука. Као интернационални програм, Cambridge Primary Programme уважава културолошке разлике и особености земаља у којима се спроводи. Креативно перо реализује Кембриџ програм паралелно са Припремним предшколским програмом Министарства просвете, а у наставку школовања паралелно са програмом прописаним од стране Министарства просвете и пројектом билингвалне наставе. Напредак наших ученика и ученица прати се применом стандардизованих тестова из енглеског језика, математике и природних наука. На крају програма, ђаци полажу испит Cambridge Primary Checkpoint за сваку област, након чега добијају сертификат о завршеном Cambridge Primary циклусу.

Cambridge Secondary 1

Овај програм намењен је деци од 11 до 14 година. Завршетак Cambridge Primary нивоа није услов за наставак образовања у оквиру овог програма. Програм обухвата наставу енглеског језика, математике и природних наука. Напредак ученика и ученица прати се стандардизованим тестовима. На крају програма, ђаци полажу Cambridge Secondary 1 Checkpoint тестове који пружају детаљне информације о њиховим знањима, као и увид у области у којима се посебно истичу и области на којима треба још радити, што има прогностичку вредност за наставак школовања. Тестови су стандардизовани и екстерно се оцењују тако да су међународно признати и омогућавају наставак школовања на следећем нивоу у овом систему.