Знамо да су кризе и тешкоће саставни део одрастања, па смо у Креативном перу развили систем индивидуалног и групног психолошког рада са ђацима. Наш стручни тим психолошкиња, педагога и педагошкиња ради на различитим радним местима, а заједничка им је превентивна оријентација у раду са децом.

Васпитни рад у школи одвија се кроз часове одељењског старешине и бројне факултативне активности, као што су: разноврсне стваралачке и слободне активности ученика, програм каријерног вођења и саветовања, програми и активности којима се развијају способности за решавање проблема, комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа, ученички парламент, здравствено-васпитни рад са ученицима, програм школског спорта, културна и јавна делатност школе, трибине, радионице, посете, излети и екскурзије, програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања.

Нарочито место у васпитном деловању на наше ученике има Правилник о понашању ученика, који је припремљен у нашој установи и акценат ставља на јачање позитивних вредности и понашање у складу са њима. Залажемо се за реституцију, односно прихватање става да свако може да погреши, али има право и обавезу да штету надокнади, без обзира на врсту почињене штете.