У приватној гимназији Креативно перо се примењује мотивационо оцењивање, чиме се подстиче учење и развија унутрашња мотивација која је основни покретач жеље за сазнавањем. Уз коришћење различитих метода и техника праћења, ученици и ученице, родитељи и наставници и наставнице добијају информације о постигнућу и напредовању, што омогућава индивидуализовани приступ и одговарајућу подршку сваком детету. За праћење напредовање ученика и ученица користи се и портфолио тако да родитељи имају прилику да виде њихове радове и прате напредовање свога детета. Такође, Кембриџ интернационални систем испита предвиђа интерну и екстерну проверу знања. То значи да стручњаци Кембриџ интернационалног система припремају и оцењују екстерне тестове у другом и четвртом разреду гимназије из математике, природних наука и енглеског језика, као и француског или немачког језика,. 

Наш тим, састављен од психолошкиња и педагошкиње, прати ученике и ученице, што подразумева тестирање и процењивање њихове когнитивне, социјалне, емоционалне и моторичке зрелости како би се осигурали оптимални услови за развијање свих потенцијала и пружила одговарајућа подршка.

Родитељи могу да прате напредовање своје деце током школске године и уз помоћ писаних извештаја, које добијају на крају класификационих периода, на полугодишту и на крају године. У извештајима се, осим академског напредовања ученика и ученица, родитељи информишу и о свим аспектима развоја, социјализацији, радним навикама, интересовањима и мотивисаности деце за рад.

Истраживање мишљења ученика и ученица о квалитету рада наставног особља и установе спроводи се са циљем унапређења квалитета васпитно-образовног процеса. Ученици и ученице наше гимназије попуњавају онлајн упитнике, а резултати истраживања користе се приликом припреме стратегија и развоја програма образовања и васпитања.