Сагласно одредбама Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012), а у вези са подацима садржаним у овом формулару, обавештавамо вас:

  • Да се подаци прикупљају ради вођења евиденција у складу са законом;
  • Да се подаци уносе у педагошку документацију и јавне исправе које издаје установа;
  • Да су корисници података: запослени овлашћени за вођење евиденције и Министартво просвете, науке и технолошког развоја;
  • Да се обрада података врши на основу закона и подзаконских аката којим је уређено средње образовање или на основу пристанка лица, односно законског заступника лица на које се подаци односе;
  • Да можете опозвати пристанак за обраду података која се врши без законског основа, у писаној форми или усмено на записник, те да сте дужни руковаоцу надокнадити оправдане трошкове и штету, у складу са прописима који уређују одговорност за штету;
  • Да ВОС Креативно перо подлежу прекршајној одговорности, уколико врше обраду података која није дозвољена.


ПРИСТАНАК ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Својим потписом потврђујем да ме је ВОС Креативно перо обавестила о обради личних података у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, те потписивањем овог захтева дајем добровољни пристанак да се подаци које достављам обрађују у смислу члана 3. наведеног закона.