Saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), a u vezi sa podacima sadržanim u ovom formularu, obaveštavamo vas:

  • Da se podaci prikupljaju radi vođenja evidencija u skladu sa zakonom;
  • Da se podaci unose u pedagošku dokumentaciju i javne isprave koje izdaje ustanova;
  • Da su korisnici podataka: zaposleni ovlašćeni za vođenje evidencije i Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
  • Da se obrada podataka vrši na osnovu zakona i podzakonskih akata kojim je uređeno srednje obrazovanje ili na osnovu pristanka lica, odnosno zakonskog zastupnika lica na koje se podaci odnose;
  • Da možete opozvati pristanak za obradu podataka koja se vrši bez zakonskog osnova, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, te da ste dužni rukovaocu nadoknaditi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu;
  • Da VOS Kreativno pero podležu prekršajnoj odgovornosti, ukoliko vrše obradu podataka koja nije dozvoljena.


PRISTANAK ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Svojim potpisom potvrđujem da me je VOS Kreativno pero obavestila o obradi ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, te potpisivanjem ovog zahteva dajem dobrovoljni pristanak da se podaci koje dostavljam obrađuju u smislu člana 3. navedenog zakona.