У оквиру интерног стручног усавршавања наставница и наставника Основне школе и Гимназије „Креативно перо" у току фебруара 2020. године, у пријатној и радној атмосфери, одржане су различите обуке чији је општи циљ унапређење квалитета наставе.

•        Јелена Стефановић, наставница српског језика и књижевности, организовала је радионице о диференцираној настави, на којима су наставници/е упознати/е са концептом диференциране наставе и њеним значајем и где су имали прилике да унапреде своја знања и вештине потребне за планирање и реализовање диференциране наставе.

•        Игор Кузмановић, наставник историје, подсетио је колегинице и колеге на појам критичког мишљења и улогу наставника у стварању подстицајне атмосфере за развој критичког мишљења. Посебно су издвојене поједине технике учења са семинара „Читањем и писањем до критичког мишљења”. Наставници/е су унапредили/е своја знања и вештине потребне за планирање и реализовање активне наставе.

•        Наташа Николић, наставница разредне наставе, обавестила је колегинице и колеге о најважнијим аспектима билингвалне наставе и Cambridge програма. Она је представила нове предметe који су у програм уведени од ове школске године: Music, Art & Design, Digital Literacy, Phisical Education i Global Perspectives. Такође, планиран је Global Perspectives Week за следеће полугодиште.

•        Наталија Симић, секретарка школе, и Снежана Басарић, представница Удружења секретара и правника, одржале су предавање на тему „Новине у правној регулативи и припрема за инспекцијски надзор”. Ближе су упознале запослене са нормативно-правним актима школе и припремиле их за предстојећи редовни инспекцијски преглед.

•        Бранко Виторовић, наставник физичког васпитања и помоћник директора за васпитно-дисциплински рад одржао је обуку о примени процедура за наставнике/це Основне школе и Гимназије „Креативно перо”, у вези са унапређењем организационе културе. Наставници/е су информисани/е о новинама у примени процедура, као и постављању циљева за наредни период.

•         Саша Гламочак, наставник српског језика и књижевности и координатор за стручно усавршавање, поставио је online обуку „Тематски и интердисциплинарни приступ планирању”, у оквиру које ће тимови наставника/ца осмислити планове за реализацију тематских дана, имајући у виду опште међупредметне компетенције.

Ово је само део континуираног стручног усавршавања наставника/ца у ВОС „Креативно перо” како би они/е код ученика/ца развијали компетенције које ће им обезбедити успешан живот у савременом друштву.