Заштита података о личности

У складу са Општом уредбом о заштити података Европске уније (Уредба 2016/679), Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр.87/18), Законом о средњем образовању и васпитању („Сл.гласник РС“ бр. 55/13, 101/17, 27/18-др закон и 6/2020), Правилника о јединственом информационом систему просвете („Сл. гласник РС“, бр. 81/2019) и Правилника о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја („Сл. гласник РС“ бр. 81/19), Гимназија “Креативно перо” је донела Правилник о заштити података о личности.

Правилником се уређује заштита података о личности ученика као и њихових родитеља одн. других законских заступника чије податке обрађује школа (даље: Руковалац). Циљ Правилника је да се обезбеди правна сигурност и транспарентност у обради података о личности лица чији се подаци обрађују, као и да се утврди правни основ, сврха обраде, врсте података које се обрађују, права лица у погледу обраде података о личности, мере заштите података и друга питања од значаја. Молимо родитеље да се упознају са правилником.