Od 18. januara 2007. Osnovna škola Kreativno pero ima rešenje Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti osnovnog obrazovanja i vaspitanja, broj 022-05-00265/2006-03. Od školske 2009/2010. godine, na osnovu mišljenja Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja, Osnovna škola Kreativno pero dobija saglasnost Ministra prosvete Republike Srbije za realizaciju projekta dvojezične nastave. Predškolska ustanova Kreativno pero dobija 17. decembra 2007. rešenje Ministarstva prosvete Republike Srbije o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, broj 022-05-00109/2007-7. Januara 2012. godine Kreativno pero postaje deo internacionalnog Kembridž sistema međunarodnih ispita. Gimnazija Kreativno pero akreditovana je rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 022-05-00023/2013-03 od 12. marta 2014. godine.

Godine 2016. dobijena je dozvola za produžetak ostvarivanja programa bilingvalne nastave u našoj osnovnoj školi i gimnaziji, što se nastavilo i u narednoj godini.

Kreativno pero je 2016. godine postao akreditovani centar za pripremanje učenika i učenica za polaganje ECDL ispita (European Computer Driving Licence). Sa preko 15 miliona do sada licenciranih korisnika, Evropska kompjuterska vozačka dozvola je najrasprostranjeniji svetski sertifikat za korisnike personalnih računara, a naša ustanova podstiče pripremanje učenika/ca za polaganje ovih ispita.

Školske 2022/23. godine predškolska ustanova Kreativno pero postaje sertifikovani Kembridž Early Years centar. Ovim Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero zvanično postaje ustanova koja pruža mogućnost pohađanja nastave po programu Ministarstva prosvete i Kembridž programu od 3. do 19. godine.

Prema standardima naše ustanove, svi zaposleni će završiti sve oblike stručnog usavršavanja u okviru Kembridž internacionalnog centra za polaganje ispita (Cambridge International Examinations Centre), kao i druge oblike stručnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu, prema pripremljenim individualnim planovima profesionalnog razvoja. Negovanje individualnog pristupa u kontinuiranom stručnom usavršavanju i celoživotnom učenju motiviše sve zaposlene u Kreativnom peru.