Vaspitno-obrazovni  sistem Kreativno pero postao je deo Kembridž sistema međunarodnih ispita (Cambridge International Examinations) u januaru 2012. godine. Sprovođenje Kembridž programa počelo je školske 2012/2013. godine. Od tada se sadržaji engleskog jezika, matematike i nauka (svet oko nas, priroda i društvo, biologija, fizika, hemija)  realizuju na isti način kao i u 9000 svetskih škola koje čine mrežu Kembridž sistema međunarodnih ispita.

Međutim, za razliku od sličnih škola u neposrednom i širem okruženju u kojima se učenici/e i njihovi roditelji odlučuju za jednu od dve mogućnosti - program Ministarstva prosvete RS ili Kembridž program - naša specifičnost je integracija ova dva programa. Na taj način naši učenici/e mogu da dobiju dve diplome osnovne škole, što im otvara najšire mogućnosti za nastavak školovanja.

Poseban izazov predstavljalo je spajanje programa Ministarstva prosvete RS i Kembridž programa tako da se istovremeno ispune specifični zahtevi svakog od njih, a da se pri tome ne preopterete učenici/e. Kembridž program u našoj školi realizuje se u okviru fakultativne nastave i njegova primena uticala je na unapređivanje kvaliteta nastave u celini.

Najznačajnije prednosti Kembridž sistema u odnosu na naš su:

  • posvećivanje posebne pažnje ciljevima u svim fazama nastavnog procesa;

  • uključivanje učenika/ca u formulisanje ciljeva i kriterijuma uspeha;

  • veoma razrađen sistem praćenja i procene rezultata nastave;

  • izuzetno razvijena i primenjena ideja individualizacije nastave zasnovana na prethodnim procenama učenika/ca.

Škola poseduje sve resurse koji su potrebni za realizaciju ovog programa. Svi/e nastavnici/e upoznati/e su sa ovim sistemom u celini, završili/e su on line kurseve Introduction to Cambridge Primary i Cambridge Secondaru 1 i položili/e odgovarajuće testove.

Na sličan način odvija se i nastava matematike, biologije, fizike i hemije u starijim razredima. Za realizaciju programa koji je propisalo Ministarstvo prosvete RS predviđeni su časovi redovne nastave, a podrška ostvarivanju Kembridž programa su nastavne aktivnosti u okviru projekta bilingvalne nastave, tematsko povezivanje sa sadržajima srodnih predmeta i korišćenje materijala i drugi resursi iz Kembridž programa. Pored toga, učenici/e u toku nedelje imaju dva časa fakultativnog predmeta primenjene nauke (Science), za čiju realizaciju je angažovana sertifikovana nastavnica. Na taj način obezbeđeno je ostvarivanje svih sadržaja i standarda predviđenih Kembridž programom.