Sprovođenje Kembridž programa u okviru privatne gimnazije Kreativno pero počelo je školske 2014/2015. godine. Od tada se sadržaji engleskog jezika, drugog stranog jezika, matematike i informatike realizuju na isti način kao i u 9000 svetskih škola koje čine mrežu Kembridž sistema međunarodnih ispita.

Za realizaciju programa koji je propisalo Ministarstvo prosvete RS predviđeni su časovi redovne nastave, a podrška ostvarivanju Kembridž programa su nastavne aktivnosti u okviru projekta bilingvalne nastave, tematsko povezivanje sa sadržajima srodnih predmeta i korišćenje materijala i drugi resursi iz Kembridž programa. Pored toga, učenici/e u toku nedelje kroz časove fakultativne nastave realizuju nastavu predmeta informatike, engleskog i drugog stranog jezika, dok se program matematike realizuje po integrisanom nacionalnom i Kembridž programu koji je jedinstven za gimnaziju Kreativno pero. Svi nastavnici/ce koji realizuju Kembridž program imaju sertifikate za njegovu realizaciju. Na taj način obezbeđeno je ostvarivanje svih sadržaja i standarda predviđenih Kembridž programom.

Najznačajnije prednosti Kembridž sistema u odnosu na naš su:

  • posvećivanje posebne pažnje ciljevima u svim fazama nastavnog procesa;

  • uključivanje učenika/ca u formulisanje ciljeva i kriterijuma uspeha;

  • veoma razrađen sistem praćenja i procene rezultata nastave;

  • izuzetno razvijena i primenjena ideja individualizacije nastave zasnovana na prethodnim procenama učenika/ca.


Škola poseduje sve resurse koji su potrebni za realizaciju ovog programa. Svi/e nastavnici/e upoznati/e su sa ovim sistemom u celini, završili/e su on line kurseve Introduction to Cambridge Primary i Cambridge Secondary 1 i položili/e odgovarajuće testove.