Jelena Stefanović i Saša Glamočak, nastavnik srpskog jezika i književnosti, gostovali su kao predavači na konferenciji koju je organizovao Autonomni ženski centar, uz podršku Ministarstva prosvete i Fonda Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja prema ženama. Konferencija je deo projekta koji je realizovan dve godine, a u projektu je učestvovalo 30 srednjih škola i 8 fakulteta.

Naši nastavnici su održali prezentaciju Rodna perspektiva u nastavi srpskog jezika i književnosti i govorili o tome kako se rodna ravnopravnost može uključiti u nastavu književnosti, jezika i jezičke kulture u srednjim školama, iako na nivou obrazovnog sistema još nisu stvorene dobre pretpostavke za to, a potom su navodili primere sa časova realizovanih u Gimnaziji Kreativno pero.

Ovaj skup odobrio je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Konferencija je održana u hotelu Zira, 13. oktobra.