Vaspitno – obrazovni sistem “Kreativno pero” traži vaspitača / vaspitačicu.
U okviru svojih aktivnosti, vaspitač / vaspitačica treba da vodi brigu o fizičkom, psihičkom, socijalno – emocionalnom, kognitivnom (spoznajnom) razvoju, o razvoju komunikacije i stvaralaštva. Potrebno je da poseduje ljubav prema deci, da ima razumevanja za njihove potrebe, da je sposoban / na da se što više približi nivou dečjeg razmišljanja kako bi znao / la razumeti dečje ponašanje. Potrebno je da poseduje vrstu i stepen stručne spreme u skladu sa zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju.Molimo zainteresovane da pošalju svoju biografiju na info@kreativnopero.com